Sot Parlament, cilat janë projektligjet që do të diskutohen

Pas zgjedhjeve vendore të 14 Majit, Parlamenti i rikthehet seancës parlamentare.

Sot në orën 10:00 do të mbahet mbledhja e radhës e Parlamentit ku do të diskutohen disa projektligje.

Ndër to do të jetë edhe rritja e pagave për administratën publike.

RENDI I DITËS SË SEANCËS PLENARE

Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 18.5.2023.

Njoftime.

Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9584, date 17.7.2006, “Per pagat, shperblimet dhe strukturat e institucioneve te pavarura kushtetuese dhe te institucioneve te tjera te pavarura, te krijuara me ligj”, te ndryshuar.

Projektligj “Per nje ndryshim ne ligjin nr.96/2016, “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar.

Projektligj “Per kompetencat per caktimin e pagave, trajtimeve te financiare dhe perfitimeve tete punesuarve ne institucionet e administrates publike, si dhe te pages haze minimale ne shkalle vendi”” .

Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr. 25/2022, “Per dhe zhvillimin e startupeve”.

Akti Normativ “Per nje shtese ne ligjin nr. 8952, date 10.10.2002 “Per letemjoftimin elektronik te shtetasve shqiptare”, te ndryshuar””.

Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

Diskutime per 9eshtje jashte rend it te dites.

III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe dote shqyrtohet.

IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.